Long Shot

Why is Long Shot buzzing?

Do you know why Long Shot is buzzing?